منابعی که پانویس‌های قصه برای مطالعۀ بیشتر به آن‌ها ارجاع داده عبارتند از:

لغتنامۀ دهخدا ـ علی‌اکبر دهخدا ـ موسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا

نیرنگستان ـ صادق هدایت ـ انتشارات جاویدان

اوسانه ـ صادق هدایت ـ انتشارات امیرکبیر

فرهنگ فارسی معین ـ دکتر محمد معین ـ انتشارات ادنا

کتاب کوچه ـ احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان ـ انتشارات مازیار

فرهنگ فارسی عامیانه ـ ابوالحسن نجفی ـ انتشارات نیلوفر

فرهنگ فارسی عمید ـ حسن عمید ـ انتشارات امیرکبیر

گذری و نظری در فرهنگ مردم ـ سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ـ انتشارات اسپرک

ادبیات عامیانۀ ایران ـ محمد جعفر محجوب ـ نشر چشمه

کهنه‌های همیشه نو ـ مرتضی احمدی ـ انتشارات ققنوس

فرهنگ امثال فارسی ـ یوسف جمشیدی‌پور ـ انتشارات فروغی

افتخارآفرینان استان مرکزی ـ داود نعیمی ـ روزنامۀ اطلاعات

ایرج میرزا ـ به اهتمام محمد جعفر محجوب ـ شرکت چاپ افست گلشن

نمایش در ایران ـ بهرام بیضایی ـ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

امثال و حِکَم ـ علی اکبر دهخدا – انتشارات هیرمند

کاوشی در امثال و حکم فارسی ـ یحیی برقعی ـ انتشارات فروغی

عقایدالنساء و مرآت‌البلهاء ـ آقا جمال خوانساری ـ انتشارات طهوری

فرهنگ عامیانۀ مردم ایران ـ صادق هدایت ـ گردآورنده: جهانگیر هدایت ـ نشر چشمه

نوشته‌های پراکنده ـ صادق هدایت ـ انتشارات امیرکبیر

فرهنگ عوام ـ امیرقلی امینی ـ انتشارات علی‌اکبر علمی